Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn er voor ons beider duidelijkheid. Ze geven ons beider rechten en plichten weer. Ik nodig je dan ook nadrukkelijk uit ze grondig door te lezen:

 

Inleiding

Om dit document leesbaar te houden heb ik gekozen om te spreken over IK.

Waar “ik”, “mij”, “mijn” staat wordt mijn bedrijf “de Blauwe Zon”, dan wel Marian Zonneveld- van Tour persoonlijk bedoeld.

De Blauwe Zon is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24431138, mede handelend onder de naam “Spiegel je Wijs”.

Artikel 1:

De Algemene voorwaarden betreffen alle diensten die kunnen worden afgenomen bij De Blauwe Zon, zoals:

* Online programma’s,

* Off-line academie, opleiding tot spiegelcoach

* live bijeenkomsten,

* coaching(trajecten) zowel Offline als online.

* Schriftelijk: zowel schriftelijk als per e-mail.

* telefonische consults

Contactgegevens:
De Blauwe Zon,

Grondmolen 88,

3352 CD Papendrecht

www.deblauwezon.net

www.spiegeljewijsacademie.nl

www.spiegeljewijsonline.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, offertes en overeenkomsten waarbij door de opdrachtgever of deelnemer in het kader van zijn beroep of belangstelling diensten worden aangeboden of geleverd, dit geldt onder ander voor aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, facturen, inschrijfformulieren en overeenkomsten tussen mij en opdrachtgevers of deelnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Door het aangaan van een training of coaching, zowel online als offline verklaar je je akkoord te hebben verklaard met de Algemene Voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen mij en jou als deelnemer/ opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Ik stel zoveel mogelijk voorwaarden om veiligheid en vertrouwen te garanderen. Elke cliënt of opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces.
 5. Indien een deelnemer of opdrachtgever de algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk van de hand wijst, zal ik en opdrachtgever/deelnemer nadien uitdrukkelijk toepasselijke voorwaarden overeenkomen.

6.Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

1    Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2  De prijzen van de online academie en persoonlijke coaching zijn incl btw en excl andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De prijzen van de Offline Spiegel je Wijs academie zijn exclusief btw en excl andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven

3  Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd.

4  Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.

5  Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.

6  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

Artikel 4 Inschakeling van derden

1  Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

2  Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zonodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

3  Ik zal te allen tijde zeer zorgvuldig zijn bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden.

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s

1  In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools van het Spiegelen en wat het voor je kan betekenen. Zelf moet je naast het volgen van het programma of offline academie voldoende tijd reserveren voor het uitvoeren van de voorgestelde tips en de geleerde kennis. Bij de offline academie wordt ook voorbereiding van je verwacht, waardoor op de livedagen je inzet optimaal kan zijn. Ik kan niet garanderen dat het door jou gevolgde programma het succes heeft dat je verwacht. Wel zal ik me inspannen om je de juiste handvatten te geven om het succes te kunnen behalen en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk programma je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website en/of salespage.

2  Coaching gesprekkendie onderdeel zijn van de offline Academie en het verdiepingsonline programma, dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail/ whattsapp te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden ingepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek en kan het dus niet ingehaald worden.

Lesmaterialen Ik streef ernaar de materialen van de online academies voor de deelnemers levenslang toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico. Je behoudt toegang tot het programma, ook als dit wijzigingen ondergaat.

4 Niet goed, geld terug garantie/proefperiode  Ik vind het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 dagen na de start van een programma (online en offlineacademie) je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan deblauwezon@hotmail.com Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervalt je toegang per direct.

5  Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden coaching

1  De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat ook zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

2  Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail of whattsapp te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden ingepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening.

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden live bijeenkomsten.

1  Gedurende je verblijf op de locatie van de live bijeenkomst of een event dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of de locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende de live bijeenkomst of het event. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

2  Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de live bijeenkomst of het event. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.

3 Annulering en restitutie Bij het afmelden van een livedag, als onderdeel van de offline Academie, worden de kosten doorberekend. Wel is het mogelijk die lesdag in te halen bij een volgende groep, dan wel om te zetten in een consult op het praktijk adres van De Blauwe Zon, indien dit organisatorisch te regelen is. Als dit agendatechnisch of organisatorisch niet lukt, vervalt deze mogelijkheid en dien je de kosten alsnog te betalen. Dit kan maximaal voor 1 van de livedagen aangevraagd worden.
4 Intellectuele eigendomsrechten   ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van een live bijeenkomst of eventen de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heb gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd. Wel kun je mij een verzoek doen, jouw foto’s niet te plaatsen, daar zal zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

5  Aansprakelijkheid Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

6 Het betreden van de locatie en het bijwonen van de live bijeenkomst of event geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

7 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

1  Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

2  Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3  Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

4 In geval van onvoldoende inschrijvingen behoud ik het recht een training te annuleren dan wel om groepen samen te voegen. Indien ik voornemens ben over te gaan tot annulering of samenvoeging, zal ik de opdrachtgever of deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 9 Prijzen en betalingsvoorwaarden

1  De prijzen van mijn programma’s en persoonlijke coaching staan op de website van www.deblauwezon.neten op www.spiegeljewijsacademie.nl of zijn opvraagbaar. De prijzen voor het basisprogramma en de persoonlijke coaching zijn incl btw., maar excl btw voor de offline Spiegel je Wijs Academie.

2  Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan bij de Spiegel je Wijs Academie. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan. Bij persoonlijke coaching, en het basisprogramma dient ineens te worden betaald.

3  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur.

4  Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

5  Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma en de Facebookgroepen ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten, afspraken voor coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan het Centraal Invorderings Bureau (CIB).

6  Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

7  Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom.

8  Reclamering omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclamering of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

9  Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclamering als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.

10  Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 10 Overmacht

1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.

3  Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

4  Voorzover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 11 Intellectueel eigendom/gebruik materialen

1  Alle door mij verstrekte informatie en gegevens, zoals brochures, readers, werkboeken, visualisaties, project- en trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van mij en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van mij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

2  Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Het toepassen van de aangereikte tools van mij aan jou als deelnemer is volledig voor verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook, ontstaan tijdens of na de gevolgde training of coaching of aanschaf van een product. De opdrachtgever of deelnemer is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.

 1. Jij als deelnemer bent op de hoogte dat training, coaching of aanschaf van een product bedoeld zijn voor mensen die psychisch gezond zijn en een training willen volgen waarbij ze nieuwe inzichten kunnen opdoen. Het betreft hier geen mensen met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen. Jij als deelnemer dient van tevoren te melden of jij een psychiatrische diagnose heeft volgens de DSM-IV. Ik ben nimmer verantwoordelijk voor schade van welke aard ook.
 2. Indien Ik aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Ik ben nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Ik ben op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na de training, coaching of aanschaf van een product met de opgedane kennis doet.
 5. De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld indien hij/zij de inhoud van de lesstof aan derden overhandigd of voor eigen business gebruikt, zonder toestemming van mij.
 6. Ik zal bij inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen

8 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens jou als deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. Je bent verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 2. Jij als deelnemer vrijwaart mij of deelnemer tegen alle aanspraken (zoals Schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever of deelnemer en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolgen van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 3. Wanneer ik aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij het aansprakelijkheid voor een onderdeel van de opdracht betreft.
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en/of overige vormen van indirecte schade, behoudens opzet of grove schuld en ik ben niet aansprakelijk voor schade van of aan derden.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor schade geleden door medisch of psychosociaal advies of advies van andere aard van de trainer. Advies gegeven door de trainer wordt niet uit naam van mij gedaan.

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
 2. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.
 3. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 14 Geheimhouding en persoonsgegevens

Ik wil je ook graag wijzen op mijn privacy policy. Ik heb namelijk bepaalde persoonsgegevens nodig om je te informeren over mijn producten en diensten. Sommige van deze gegevens geef je direct, bijvoorbeeld wanneer je mijn weggever download of het contactformulier invult. Andere persoonsgegevens zijn indirect bijvoorbeeld door de interactie met mijn diensten. Een voorbeeld hiervan zijn cookies. Ik kan hierdoor mijn producten verbeteren. Meer informatie over mijn privacy policy, kijk in mijn privacy verklaring

Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening.

Ik bescherm persoonsgegevens op basis van de AVG en vraag toestemming om gegevens te bewaren via een toestemmingsformulier

Ik verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Ik bewaar gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

 

Artikel 15 Geschillen en klachten

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

Klachten moet je binnen 14  dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 Slotbepalingen

1  Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

2  Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

3  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

4  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 16.3 overeenkomstig van toepassing.

5  Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

6  Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je inwerking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.deblauwezon.neten kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

Papendrecht mei 2018.